Thủ tục thành lập công ty TNHH

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) phát triển trong sự ảnh hưởng của công ty cổ phần. Vào cuối năm 1870, phần lớn các nước Châu Âu đã bỏ thủ tục cấp giấy phép thành lập như trước đây mà chỉ cần đăng ký đăng ký theo các điều kiện quy định trong luật. Do có quy định mới nên số lượng công ty cổ phần tăng lên nhanh chóng, làm hạn chế các thương gia nhỏ trên thị trường. Trước tình hình đó, giới làm luật Đức đã quyết định soạn thảo các quy định về một loại hình công ty mới đó là công ty TNHH

Thủ tục thành lập công ty TNHH

Công ty TNHH là loại hình công ty quen thuộc và rất phổ biến trong nền kinh tế thị trường của nhiểu quốc gia. Tuy vậy, khái niệm công ty TNHH được đề cập không giống nhau trong pháp luật thực định cũng như khoa học pháp lý các nước. Trong khoa học pháp lý, các luật gia trên thế giới đã có rất nhiều cách định nghĩa về công ty TNHH. Quan điểm phổ biến cho rằng, công ty TNHH được hiểu là một loại hình công ty đối vốn trong đó các thành viên chỉ chịu trách nhiệm với mọi khoản nợ hay các nghĩa vụ công ty trong số vốn mà họ đã góp vào công ty. Pháp luật Việt Nam qua các thười kỳ khác nhau cũng đưa ra các định nghĩa khác nhau về công ty. Như vậy ta có thể hiểu công ty TNHH là gì?

Theo quan niệm pháp luật Việt Nam thì công ty TNHH là loại hình công ty, trong đó vốn điều lệ của công ty không được chia ra thành các cổ phần trị giá bằng nhau, những người tham gia công ty có thể góp nhiều vốn hoặc ít vốn khác nhau và chỉ chịu trách nhiệm trước các nghĩa vụ công ty trong phạm vi vốn đóng góp hay cam kết góp vốn. Công ty TNHH là một thực thể pháp luật có địa vị pháp nhân bởi công ty được thành lập theo trình tự luật định. Thủ tục thành lập công ty TNHH và đăng ký doanh nghiệp cho công ty được quy định cụ thể trong Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hướng dẫn khác. Thông qua việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhà nước đã thừa nhận sự tồn tại một cách hợp pháp của công ty.