Thành lập doanh nghiệp – Thành lập công ty

Điều lệ công ty là chứng tờ cam kết của toàn bộ thành viên công ty về mục đích thành lập doanh nghiệp, về tổ chức quản lý công ty và tổ chức hoạt động cho công ty, được các thành viên công ty thông qua và được cơ quan đăng ký kinh doanh xác nhận. Với nội dung phong phú, điều lệ công ty là một yếu tố tác động lớn đến tổ chức quản lý nội bộ công ty. Điều lệ công ty chứa đựng một phần các quy định về quản lý nội bộ công ty.

Điều lệ công ty được xây dựng từ sự thỏa thuận tự nguyện của các thành viên trên cơ sở không trái với quy định của pháp luật. Bởi vậy, cá quy định của điều lệ công ty có tính chất bắt buộc thi hành với công ty và với các thành viên của nó. Điều lệ công ty không chỉ điều chỉnh các quan hệ nội bộ giữa các thành viên trong công ty với nhau, giữa các thành viên với chính chủ thể độc lập – công ty mà còn điều chỉnh quan hệ đối ngoại của công ty với những chủ thể, đối tác kinh doanh khác có liên quan.

Vì lẽ đó, điều lệ công ty thường có những nội dung chủ yếu như sau: hình thức doanh nghiệp; tên gọi đặc trưng cho doanh nghiệp; nơi trụ sở chính đặt làm việc; thời gian công ty muốn hoạt động sản xuất – kinh doanh trên thị trường; họ tên của các thành viên thành lập công ty; số vốn điều lệ các thành viên cam kết góp vào công ty; tỷ lệ phần góp của từng cá nhân, tổ chức là thành viên công ty; quyền và nghĩa vụ của thành viên này khi góp vốn và công ty; cơ cấu, tổ chức bộ máy hoạt động điều hành; chủ thể làm đại diện cho công ty khi tham gia quan hệ pháp luật; thể thức thông qua quyết định của Hội đồng quản trị đối với loại hình công ty cổ phần hoặc Hội đồng thành viên công ty đối với loại hình công ty TNHH; quy tắc hòa giải tranh chấp quyền lợi nội bộ; các loại quỹ và giới hạn các loại quỹ này được lập ra ở công ty; nguyên tắc phân chia lợi nhuận và trách nhiệm nghĩa vụ khi công ty kinh doanh thua lỗ; dự liệu sẵn các trường hợp giải thể doanh nghiệp; trình tự thủ tục sửa đổi, bổ sung điều lệ theo nhu cầu sản xuất – kinh doanh mới của công ty.