Thủ tục pháp lý đăng ký kinh doanh

Đăng ký kinh doanh là một chế định pháp luật doanh nghiệp Việt Nam. Đã là một chủ thể kinh doanh thì không thể hoạt động mà không làm thủ tục pháp lý về đăng ký doanh nghiệp. Việc đăng ký kinh doanh là rất cần thiết với bản thân nó có ý nghĩa to lớn trên nhiều phương diện. Đối với nhà đầu tư thì việc đăng ký kinh doanh chính là sự thừa nhận của nhà nước về tư cách kinh doanh hợp pháp của họ. Đối với nhà nước thì nhờ có việc đăng ký khi thành lập doanh nghiệp mà các cơ quan nhà nước quản lý, nắm bắt được đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến tình hình số lượng thành viên, vốn điều lệ và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, trên cơ sở đó đưa ra các quyết sách, điều chỉnh phù hợp. Đối với công chúng thì hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp là nguồn thông tin đáng tin cậy cho họ về lý lịch của doanh nghiệp với tư cách bạn hàng.

Thủ tục pháp lý đăng ký kinh doanh

Để xây dựng và phát triển nền kinh tế hiện nay, giải phóng và thúc đẩy sự phát triển lực lượng sản xuất, chủ thể kinh doanh, nhà nước ta luôn khuyến khích việc thành lập nhiều doanh nghiệp mới, tạo những điều kiện thuận lợi nhất để các nhà kinh doanh tìm tòi, sáng tạo ra sản phẩm mới, dịch vụ mới, để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu sản xuất, tiêu dùng xã hội. Hiến pháp và các cb pháp luật khác đều ghi nhận quyền tự do kinh doanh của công dân. Quyền tự do đó trước hết là quyền tự do lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh; hình thức tổ chức sản xuất – kinh doanh; quy mô và địa điểm hoạt động của công ty; quyền thuê mướn, tuyển chọn lao động… Tuy nhiên, quyền tự do kinh doanh phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc của giao dịch dân sự, trong đó có nguyên tắc tối cao là tôn trọng lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng và không ảnh hưởng đến lợi ích của chủ thể khác. Để thực hiện nguyên tắc này, một mặt nhà nước khuyến khích mọi người thành lập doanh nghiệp, cho phép doanh nghiệp được tự lựa chọn, ngành nghề nhưng mặt khác lại cấm kinh doanh những ngành nghề xâm hại đến lợi ích công cộng hoặc hạn chế việc kinh doanh một số ngành nghề nhất định.