Mục đích thành lập công ty

Lợi ích khi thành lập công ty

Thành lập công ty là khả năng chủ thể thực hiện các hoạt động: tiến hành các thủ tục thành lập công ty, đăng ký công ty, lựa chọn ngành nghề kinh doanh, lựa chọn quy mô và loại hình công ty, lựa chọn địa điểm kinh doanh. Điều này phụ thuộc vào khả năng đáp ứng của nhà nước và mức độ ghi nhận, bảo đảm thực hiện của pháp luật quốc gia. Do đó, muốn thực hiện được những hoạt động này, chủ thể cần phải có những tiền đề nhất định. Vì thế nội dung quyền tự do thành lập doanh nghiệp cần phải được luật hoá, có như vậy mới đảm bảo việc thực thi trên thực tế

Trước tiên, pháp luật kinh tế có vai trò xác lập quyền đăng ký công ty. Khi muốn tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ thể phải thực hiện một thu tục ban đầu là đăng ký công ty. Đăng ký công ty vừa là thủ tục của thể thực hiện nhu cầu kinh doanh, vừa là hành vi quản lý của cơ quan nhà nước đối với chủ thể kinh doanh. Do đó, nếu không quy định thành một trình tự, thủ tục cụ thể thì dễ dẫn đến hậu quả các bên không tôn trọng không nghĩa vụ của nhau. Nhất là phía cơ quan nhà nước – với vai trò là người quản lý sẽ lạm quyền và có hành vi cản trở đối với các chủ thể muốn đăng ký công ty. Vì thế, quyền tự do kinh doanh khó có thể thực hiện được nếu thiếu những quy định pháp luật về đảm bảo đăng ký công ty cho tổ chức, cá nhân. Chính vì vậy, việc xác lập các điều kiện, trình tự, thủ tục đăng ký công ty là vô cùng cần thiết.

Ngoài ra, pháp luật kinh tế cũng ghi nhận các loại hình công ty và các hình thức kinh doanh đa dạng để các chủ thể kinh doanh được tự do lựa chọn. Khái niệm “tài sản” trong nền kinh tế thị trường có nội dung phức tạp, nó bao gồm nhiều loại tài sản với những giá trị khác nhau chứ không đơn thuần chỉ là tài sản hữu hình. Sự đa dạng của các loại tài sản và sự chuyển hoá, biến đổi của các loại hình sở hữu đối với chúng đã dẫn đến sự đa dạng của các loại hình kinh doanh, loại hình công ty.