Đăng ký bản quyền tác giả

Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan

Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan là tổ chức phi lợi nhuận do chính các tác giả, chủ sở hữu các tác phẩm, quyền liên quan thành lập để đại diện cho chính các tác giả chủ sở hữu các quyền liên quan đó, tổ chức này hoạt động theo quy định của pháp luật.

Đăng ký bản quyền tác giả

Tổ chức này được tổ chức và hoạt động tuân theo các quy định của pháp luật. Cụ thể pháp luật quy định tổ chức đại diện tập thể về đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan được thực hiện các hoạt động sau:

  • Thực hiện quản lý quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả; đàm phán, cấp phép, thu và phân chia các khoản tiền thù lao, nhuận bút, các quyền và lợi ích vật chất khác thu được từ việc cho phép khai thác quyền tác giả và quyền liên quan trong phạm vi được ủy quyền;
  • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên của tổ chức, tổ chức hòa giải khi có tranh chấp phát sinh.

Ngoài ra, pháp luật cũng quy định thêm các quyền và nghĩa vụ của Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan như sau: Thực hiện các hoạt động khuyến khích sáng tạo cũng như các hoạt động  xã hội khác; tham gia hợp tác cùng với các tổ chức tương ứng mang tầm quốc tế  cũng như các quốc gia khác trong việc bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả; Báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền về hoạt động định kỳ và hoạt động đột xuất của Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan;  thêm vào đó Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan cũng có những quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Các hiệp hội bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả được thành lập cho đến hiện nay tại Việt Nam:  Trung tâm quyền tác giả văn học Việt Nam, Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, Hiệp hội công nghiệp ghi âm Việt Nam, Hiệp hội quyền sao chép Việt Nam.

Mọi thắc mắc cần giải đáp để hiểu thêm về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, các bạn hãy liên hệ trực tiếp với luật Việt Tín để được các chuyên viên tư vấn hỗ trợ.