Thực tế mở công ty riêng

Giới thiệu mở công ty riêng

Giới thiệu mở công ty riêng. Chúng tôi xin được đăng tải chia sẻ thực tế của Quý khách hàng đã từng mở công ty riêng:

Chào Quý công ty, tôi đã từng tự mình mở công ty riêng nhưng sau đó tôi thất bại. Đầu năm 2016 vừa qua tôi đã cùng một vài người khác thành lập công ty cổ phần. Vì rất hạn hẹp về kiến thức pháp luật doanh nghiệp cũng như quản lý công ty, tôi rất lo lắng. Tôi có tự mình tìm hiểu các quy định của pháp luật nhưng về điều kiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tôi vẫn còn khá mơ hồ và chưa tìm thấy quy định của pháp luật. Kính mong Quý công ty hãy tư vấn giải đáp giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Chào bạn,

Với tâm lý bây giờ của bạn chúng tôi có thể hiểu được. Bởi lẽ do từ lần thất bại trước nên nỗi ám ảnh sợ mắc lỗi đã bủa vây bạn. Cùng với đó là tính chất đối vốn trong công ty cổ phần làm cho vấn đề tổ chức, quản lý công ty gặp nhiều khó khăn. Nhưng bạn chớ lo ngại bởi lẽ đến với dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp của Luật Việt Tín, chúng tôi khẳng định chắc chắn bạn sẽ thành công. Về vấn đề điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua, chúng tôi xin được đưa ra một vài gợi ý sau:

  •  Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

– Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

– Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

– Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

– Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

– Tổ chức lại, giải thể công ty;

– Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

  •  Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Tức là mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.
  •  Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ các trường hợp quy định trên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
  •  Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
  •  Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

Nếu còn bất cứ vấn đề thắc mắc nào bạn có thể tìm đến Luật Việt Tín để được tư vấn miễn phí, sẻ chia mọi lỗi lo của bạn, thay vì tự mình tìm hiểu các quy định của pháp luật gây mất thời gian của bạn.

Thời gian là thứ quý giá nhất, hy vọng chúng tôi sẽ giúp bạn thành công nhiều hơn nữa trên con đường kinh doanh đầy cạnh tranh mà bạn phải bước đến.

Còn các khách hàng khác muốn mở công ty riêng hay muốn được sẻ chia kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp vui lòng truy cập mở công ty riêng (xem chi tiết tại đây) hoặc liên hệ trực tiếp đến Luật Việt Tín theo địa chỉ:

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!