Quy định về người đại diện theo ủy quyền trong doanh nghiệp do tổ chức làm chủ sở hữu

Công ty cổ phần A muốn thành lập công ty TNHH một thành viên nhưng vẫn còn băn khoăn về người đại diện theo ủy quyền. Hãy tư vấn cho công ty A để họ tổ chức quản lý theo mô hình phù hợp nhất. 

Trả lời.

Công ty cổ phần A sẽ thành lập công ty TNHH một thành viên dưới dạng mô hình do tổ chức làm chủ sở hữu

Pháp luật quy định về người đại diện theo ủy quyền khi chủ sở hữu là tổ chức như sau:

– Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh chủ sở hữu đó thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

– Trường hợp chủ sở hữu là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp cho mỗi người đại diện. Trường hợp chủ sở hữu công ty không xác định phần vốn góp tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, phần vốn góp sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.

– Việc chỉ định người đại diện theo ủy quyền phải bằng văn bản, phải thông báo cho công ty và chỉ có hiệu lực đối với công ty kể từ ngày công ty nhận được thông báo. Văn bản ủy quyền phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  •  Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu;
  •  Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ phần vốn góp tương ứng mỗi người đại diện theo ủy quyền;
  •  Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của từng người đại diện theo ủy quyền;

 Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người đại diện theo ủy quyền; trong đó ghi rõ ngày bắt đầu được ủy quyền;

  •  Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu và của người đại diện theo ủy quyền.

– Người đại diện theo ủy quyền phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

  •  Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
  •  Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;
  •  Các tiêu chuẩn và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.

Cùng với đó, Luật Doanh nghiệp quy định về hai dạng mô hình mà công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu có thể lựa chọn:

– Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên trong trường hợp công ty cổ phần A chỉ cử một người đại diện theo ủy quyền trong công ty TNHH một thành viên mới.

– Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên trong trường hợp công ty cổ phần A cử nhiều người đại diện theo ủy quyền trong công ty TNHH một thành viên mới.

Luật Việt Tín không chỉ tư vấn về những vấn đề liên quan đến công ty TNHH một thành viên mà chúng tôi còn tư vấn miễn phí cũng như hỗ trợ tất cả các dịch vụ pháp lý về thành lập doanh nghiệp. Mọi thông tin xin vui lòng truy cập cách thành lập công ty (xem chi tiết tại đây) hoặc liên hệ trực tiếp theo địa chỉ:

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!